Dakro sp. z o.o. jest beneficjentem programów unijnych

Szanowni Państwo,
informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu „Rozwój DAKRO Sp. Z o.o. na rynku pojazdów elektrycznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Celem projektu jest wdrożenie wyników prac Badawczo Rozwojowych. Dzięki temu, Wnioskodawca planuje podnieść swoją konkurencyjność na rynku krajowym.
Cele szczegółowe w ramach projektu:
– utworzenie nowego miejsca pracy,
– innowacyjne usługi w ofercie firmy,
– wprowadzenie do ofert przedsiębiorstwa dwóch nowych usług, – ulepszenie jednej z usług przedsiębiorstwa.
Projekt zakłada realizację 1 zadania: zakup środków trwałych będących wyposażeniem serwisu stacjonarnego, zgodnie z wytycznymi raportu z prac B+R, oraz zakup środków trwałych będących wyposażeniem serwisu mobilnego, zgodnie z wytycznymi raportu z prac B+R.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 714 312,50 PLN
Współfinansowanie UE w kwocie: 975 625,00 PLN

Szanowni Państwo,
informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy projekt pt„ OZE w DAKRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowane ze środków europejskich.
Projekt zakłada rozbudowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,3 kW każda, na dachach budowli, zlokalizowanych w miejscowości Lublin, ul. Nałęczowska 63 i ul. Nałęczowska 65, oraz budowę trzech pomp ciepła w budynkach zlokalizowanych w miejscowości Lublin, ul. Nałęczowska 63, moc 12 kW ul. Nałęczowska 65, moc 10 kW i ul. Nałęczowska73, moc 16kW. Efektem projektu, będą Instalacje wytwarzające energię elektryczną oraz energię cieplną na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, ograniczenie kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2 oraz wzrostu konkurencyjności. Nadwyżka energii, która nie zostanie zużyta do działalności będzie odprowadzana do Sieci Dystrybucyjnej (sprzedawana lub odbierana -net metering).
Cele projektu to:
1. Zmniejszenie kosztów operacyjnych funkcjonowania zakładu.
2. Produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).
Projekt zakłada zakup kompletnych systemów fotowoltaicznych i grzewczych wraz z montażem.
Wybrane przez Wnioskodawcę do realizacji wskaźniki projektu to:
Wskaźniki produktu:
· Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1);
· Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2);
· Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok];
· Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;
· Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;
· Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe];
· Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt].
· Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe]
Wskaźniki rezultatu:
· Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok];
· Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]
Całkowita wartość projektu wynosi: 176368,42 PLN
Współfinansowanie UE w kwocie: 93202,82 PLN

Szanowni Państwo, informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy projekt pt. „Rozwój DAKRO dzięki specjalistycznemu doradztwu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 3.5 Bon na doradztwo.
Projekt polega na specjalistycznym doradztwie gospodarczym. Dzięki temu firma, DAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ planuje rozwój przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Podniesienie efektywności zarządzania Spółką dzięki:
a. Stworzeniu Długofalowej Strategii Rozwoju firmy
b. Optymalizacji procesów w oparciu o rozwiązania IT
2. Wzrost konkurencyjności dzięki optymalizacji kosztów
3. Ekspansja na nowe rynki / nowe produkty
Specjalistyczne doradztwo gospodarcze Projekt zakłada realizację 1 zadania – zakup specjalistycznych usług doradztwa gospodarczego, w zakresie: tworzenia strategii rozwoju pozwoli to na znaczne zwiększenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, podnosząc poziom zarządzania w firmie. Przeprowadzenia audytu w zakresie IT który pozwoli na optymalizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez ich informatyzację. Optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pozwoli to na wzrost rentowności firmy i jej efektywności finansowej. Wdrażania nowych usług i
produktów Wnioskodawca planuje wprowadzenie na rynek nowych produktów, dedykowanych samochodom elektrycznym oraz wprowadzenie produktów na nowe rynki.
Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie efektywności zarządzania spółką oraz możliwe będzie wejście na nowe rynki wraz z nowymi produktami.
Całkowita wartość projektu wynosi: 230 256, 00PLN
Współfinansowanie UE w kwocie: 149 760, 00PLN

Szanowni Państwo,
informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy projekt pt. „Zagraniczne rynki zbytu dla Dakro” Działanie 3.9 Udział w targach i misjach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 165 120,00 PLN
Dofinansowanie: 110 615,18 PLN

DAKRO Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Dakro poprzez wdrożenie innowacji technologicznych”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
wartość projektu: 1 254 846,00 zł
dofinansowanie z UE: 518 721,00 zł

DAKRO Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pt. „Rozszerzenie oferty BREKKE Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie dwóch nowych usług i udoskonalenie istniejącej w efekcie zakupu nowych urządzeń. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw
Wartość projektu: 538 224,79 PLN
Dofinansowanie UE: 260 400,91 PLN
Grafika Bosch Serwis Lublin
© Copyright 2021 | Dakro