1. Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) jest
to idea, według której przedsiębiorstwa łączą swoją działalność i politykę organizacyjną z
ochroną środowiska, interesami społecznymi i różnymi grupami interesariuszy. Celem
biznesu jest nie tylko zysk, ale działania na rzecz wspólnego dobra w zakresie
przekraczającym potrzeby samej organizacji. CSR odgrywa coraz większą rolę w budowaniu
marki i wpływa na to, jak postrzegają ją inni. Przedsiębiorstwa dzięki zadeklarowanym
działaniom stają się bardziej atrakcyjne oraz wiarygodne na rynku biznesowym i
pracowniczym1.
Działalność odpowiedzialna społecznie nie może jednak wpływać negatywnie na
konkurencyjność firmy. Cele biznesowe i społeczne muszą się uzupełniać. Odpowiedzialność
przedsiębiorstwa sprowadza się do trzech głównych zasad:

1. zrównoważonego rozwoju (gospodarowanie zasobami w taki sposób, by nie
ograniczać możliwości rozwoju w przyszłości),
2. odpowiedzialności za skutki swojej działalności wobec osób, na które ma ona
wpływ,
3. transparentności, czyli informowanie interesariuszy o swojej działalności i jej
skutkach.

Najprościej ideę CSR przedstawia koncepcja „3E” (etyka, ekologia, ekonomia), która
oznacza że na podstawowym poziomie odpowiedzialności firma:
¨ działa zgodnie z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi,
¨ chroni środowisko naturalne,
¨ maksymalizuje swoją wartość ekonomiczną, czyli przynosi zyski udziałowcom.

Koncepcja „3E” jest fundamentem wielu indeksów firm odpowiedzialnych społecznie
czy standardów prowadzenia sprawozdawczości w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Z zarządzaniem odpowiedzialnością społeczną wiąże się stosowanie narzędzi dostosowanych do konkretnych obszarów działalności firmy2.

Na uwagę zasługuje fakt, że skuteczność wdrożenia CSR do strategii działań firmy
zależy od wdrożenia jej we wszystkich obszarach działalności i funkcjonowania. Przede
wszystkim opiera się to na dbałości o zasoby ludzkie – kadry pracownicze, klientów,
odbiorców, bezpośrednie otoczenie firmy – podczas procesów produkcyjno – usługowych, a
także akcentowanie działań na rzecz ekologii i zdrowego trybu życia bądź ochrony
środowiska.

Określa to cztery fundamentalne obszary funkcjonowania CSR:
¨ Ład organizacyjny – określa się go jako sprecyzowanie i stosowanie kodeksu
etycznego firmy, raportowanie społeczne, odpowiedzialne i realne określanie
ryzyka, odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi i przeciwdziałanie
korupcji,
¨ Pracownicy – w tym zakresie firma powinna skupiać się na przestrzeganiu
zasad BHP, braku dyskryminacji w procesie rekrutacji i działań w obrębie
firmy, podejmowaniu stałego dialogu z pracownikami i uwzględnianiu ich
potrzeb i opinii w procesach zachodzących w firmie, zapewnienie
odpowiednich warunków pracy oraz poszanowanie czasu prywatnego
pracowników,
¨ Środowisko – koncentruje się na działaniach proekologicznych i
prozdrowotnych, takich jak wdrożenie zasady ekologicznego biura,
segregowanie odpadów, oszczędzanie wody, ograniczenie emisji gazów i
pyłów, racjonalne gospodarowanie surowcami naturalnymi, wpływ na wzrost
świadomości ekologicznej pracowników, klientów i otoczenia firmy,
¨ Produkt – wskazuje na racjonalny i oszczędny sposób wydobycia i produkcji,
łańcucha dostaw oraz odpowiedzialne podejmowanie inwestycji.

Podczas definiowania pojęcia i założeń społecznej odpowiedzialności należy także wziąć
pod uwagę pojęcie interesariuszy (ang. stakeholders). Interesariusze to grupy lub jednostki,
na które organizacja bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje i które mają wpływ na
działalność danej organizacji.

Interesariuszami mogą być fundatorzy, członkowie
stowarzyszenia, pracownicy, wolontariusze, zarząd, klienci, odbiorcy działań, beneficjenci,
lokalne społeczności, władze, przedsiębiorstwa, konkurenci, partnerzy, itd.
Interesariuszy można podzielić na wewnętrznych (przykładowo: pracownicy,
udziałowcy, rady nadzorcze) oraz zewnętrznych (np. klienci, dostawcy, konkurenci, władze
państwowe).

CSR może osiągać wiele poziomów – od podstawowego, czyli wymaganego przez
społeczeństwo (biznes zyskowny, przejrzysty i zgodny z prawem) do pożądanego przez
społeczeństwo (inwestycje w lokalną społeczność, marketing zaangażowany społecznie,
filantropia i wolontariat, wyznaczanie sobie norm powyżej tych wymaganych przez prawo).
Firma może zatem zwiększać swoją odpowiedzialność, jeśli oprócz przestrzegania prawa
podejmuje inicjatywy, dzięki którym interesariusze odnoszą większe korzyści (albo odnoszą
najmniejsze straty) z jej działalności, ale pod warunkiem że osiągnęła najpierw podstawowy
poziom odpowiedzialności3.
Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że
firmy stosujące zasady CSR odnoszą następujące korzyści ekonomiczne w porównaniu z
pozostałymi przedsiębiorstwami:

¨ posiadają wyższą płynność bieżącą;
¨ lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki;
¨ mają wyższą rentowność sprzedaży;
¨ więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika.

Potencjalnymi korzyściami pracowników MŚP, które wdrożą projekty z obszaru relacji
pracowniczych CSR, są m.in.:

¨ terminowe wypłaty wynagrodzenia;
¨ wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy;
¨ stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń;
¨ dodatkowa opieka medyczna;
¨ wysoka jakość udogodnień socjalnych;
¨ równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i
wynagrodzenia.

Potencjalne korzyści środowiskowe są następujące:
¨ postępowanie MŚP zgodnie z najlepszymi praktykami;
¨ racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami;
¨ zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha
odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań
proekologicznych;
¨ popularyzowanie idei proekologicznych.

Potencjalne korzyści otoczenia społecznego to m.in.:

¨ wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy;
¨ ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko;
¨ realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony
biznesu4.

Strategia CSR firmy DAKRO określa dalsze kroki, które firma podejmie w ramach
działalności w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Uwzględnia ona również
obecną sytuację firmy, jej zasoby i relacje z interesariuszami. Wskazuje także cel główny oraz
cele szczegółowe firmy DAKRO, jak również korzyści i pozytywne efekty, które firma odniesie
na skutek wdrożenia strategii CSR. Przedsiębiorstwo dokonało także analizy ryzyka
wynikającego z wdrożenia działań mających związek z CSR, jak również rozplanowało w
czasie poszczególne etapy wdrażania wymienionej strategii, co jest ukazane w opracowanym
harmonogramie.
Należy podkreślić, że firma DAKRO od początku swojego istnienia jako główne
koncepcje swojej działalności przedstawia zaspokajanie potrzeb klientów przy jednoczesnej
dbałości o środowisko naturalne i podnoszeniu poziomu innowacyjności firmy. Wdrożenie
strategii CSR umożliwi DAKRO dalszy rozwój i dywersyfikację oferty oraz możliwość
wywierania realnego wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego i zwiększanie
świadomości ekologicznej pracowników, klientów firmy oraz jej bezpośredniego otoczenia.

Chcesz się dowiedzieć więcej napisz: dk@dakro.pl

© Copyright 2021 | Dakro